چهارشنبه، 07 اسفند 98

نشست خبری

در سال جاری تاکنون یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده است به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، بعداز ظهر سه شنبه 15 بهمن ماه 98، در نشست خبری در محل اتاق پایش و راهبری سامانه جامع بیمه کشاورزی، با بیان سیاست های جدید بیمه کشاورزی در سال جاری از پرداخت یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد...