شنبه، 29 تير 98

سهم دولت

حمایت نمایندگان مجلس از بیمه کشاورزی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، بر اساس حکم قانون برنامه ششم توسعه کشور، اعتبارات حق بیمه سهم دولت می باید به صورت صددرصد تخصیص یافته در قالب ردیف بودجه ای مستقل در بودجه سالانه کشور دیده و تصویب شود. اکنون که قانون بودجه سال 98، توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در حال بررسی می باشد، ذکر این نکته ضروری است که بیمه کشاورزی،همواره و...