يكشنبه، 17 آذر 98

اتحادیه مرکزی مرغ میهن

برگزاری جلسات هماهنگی با تشکل های بخش کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، بر اساس این باور که صندوق بیمه کشاورزی متعلق به همه مردم ایران به ویژه عموم کشاورزان است، همواره تلاش در تطابق خدمات ارائه شده با نیازهای واقعی بخش کشاورزی است که از طریق تشکل ها و در جلسات مختلف در صندوق بیمه کشاورزی منعکس می­گردد تا با پوشش حداکثری، عموم بهره برداران از خمات...