دوشنبه، 28 مرداد 98

دکتر ابراهیمی

جلسه کارگروه مشترک بیمه پذیری زراعت پنبه برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح بیست و ششمین روز از دی ماه 97، سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان شماری از مدیران ستادی و استانی مرتبط با زراعت پنبه از وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه های تولیدی بود. دراین جلسه که با هدایت دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و با حضور مدیران و کارشناسان اداره کل بیمه...
اعضاء جدید هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی معرفی شدند
اعضاء جدید هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی معرفی شدند در دومین جلسه شورای اداری اسفند ماه که در محل سرای گفتگوی صندوق بیمه کشاورزی با حضور مدیران ستادی برگزار شد، در پی صدور احکام جداگانه از سوی وزیر جهادکشاورزی دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک و مهندس تورج سعیدی به عنوان اعضاء هیأت مدیره جدید صندوق معرفی شدند. برای ایشان توفیق مضاعف در خدمت به میهن عزیزمان آرزوداریم.