سه شنبه، 06 اسفند 98

آموزش

کارگاه آموزشی سامانه جامع بیمه کشاورزی برگزار گردید کارگاه آموزشی با هدف توسعه مهارت فنی و تخصصی در محل سرای گفتگو صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، این کارگاه تخصصی طی روزهای 13 و 14 شهریور ماه جاری در راستای بهره برداری مضاعف کارشناسان ستادی صندوق بیمه از کارکردهای سامانه جامع بیمه کشاورزی در زیر بخش های منابع طبیعی، باغبانی و زراعت برگزار گردید.
موفقیت صندوق بیمه کشاورزی در کسب گواهینامه اهتمام برای تعالی آموزش صندوق بیمه کشاورزی موفق به کسب گواهینامه اهتمام برای تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی دوم و سوم اسفند ماه جاری به همت انجمن علمی آموزش منابع انسانی در مرکز همایش­های هتل المپیک...