سه شنبه، 15 اسفند 02

دانه های روغنی

مورد بیمه: 
بیمه محصول بادام زمینی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان گیلان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد(حداکثرپایان اردیبهشت ماه) تا خاتمه قرارداد (حداکثر 15 مهرماه).
شماره صفحه: 
13
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، باران های سیل آسا، گرما و باد گرم ، خشکسالی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول کنجد آبی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: خوزستان، فارس، جنوب کرمان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر نیمه مرداد ماه) تا خاتمه قرارداد(10 / 9).
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، باران های سیل آسا، تگرگ ،توفان، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول گلرنگ(آبی ودیم)از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسری
مدت پوشش بیمه: 
کشت پائیزه از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان مهرماه) تا خاتمه قرارداد (پایان مرداد ماه) و کشت بهاره از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر پایان فروردین) تا خاتمه قرارداد (پایان شهریور ماه).
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا، زلزله، توفان ،خشکسالی، گرما در زمان گلدهی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول سویا از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده .
مناطق تحت پوشش: 
استان های: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، گیلان، زنجان، گلستان، اردبیل، مازندران، اصفهان، تهران، البرز، چهارمحال وبختیاری، خراسان شمالی، فارس، قزوین، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
الف) کشت بهاره: از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان اردیبهشت ماه)تاخاتمه قرارداد(پایان مهرماه). ب)کشت تابستانه: از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر نیمه تیرماه) تا خاتمه قرارداد( پایان آبان ماه).
شماره صفحه: 
10
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، باران های سیل آسا، زلزله، عارضه عدم غلاف بندی فقط در استان گلستان،خشکسالی فقط در سویا دیم مازندران.

مورد بیمه: 
بیمه محصول کلزا (آبی ودیم وبذری) از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول بر اساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور، کلزا بذری فقط در خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر پایان آذرماه) تاخاتمه قرارداد(نیمه مرداد ماه).
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا ، زلزله، توفان، خشکسالی، حمله پرندگان.

مورد بیمه: 
بیمه محصول آفتابگردان(آبی ودیم) و آفتابگردان آجیلی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قراداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
زراعت آبی:سراسر کشور, زراعت دیم:استان های آذربایجان شرقی و غربی،خراسان شمالی،سمنان،کردستان،گلستان
مدت پوشش بیمه: 
کشت آبي: اززمان انعقادقرارداد(حداکثربیستم تیرماه)تاخاتمه قرارداد(نیمه آبان ماه)کشت دیم:الف)مناطق سردومعتدل از زمان انعقاد قرارداد(حداکثرپایان اسفندماه)تاخاتمه قرارداد(پایان تیرماه)ب)مناطق سواحل شمالی از زمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان فروردین)تاپایان مرداد
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل،تگرگ،باران های سیل آسا،توفان،زلزله،حمله گنجشک،خشکسالی (فقط در مزارع آفتابگردان دیم).