سه شنبه، 11 مهر 02

منابع طبیعی

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارات وارده به نهال ها 3- 1 ساله، گونه های سریع الرشد صنوبر و اکالیپتوس براثر خطر تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
صنوبر: استان های گیلان،مازندران،کرمانشاه،لرستان،زنجان،فارس،آذربایجان غربی. اکالیپتوس: استان های گلستان،خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قراردادحداکثر به مدت 1سال (به شرط اجرای عملیات و قبل از وقوع خسارت).
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، سرما ویخبندان، توفان وخشکسالی.

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارات وارده به جاده های جنگلی درجه 2 و ابنیه فنی آن (به جز پل)بر اثر عوامل خطر تحت پوشش
مناطق تحت پوشش: 
استان های: مازندران، گیلان، گلستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال (به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، رانش، زلزله.

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارات وارده به هریک از دو زیر بخش عملیات بیولوژیک آبخیزداری(شامل نهال کاری 1 تا 5 سال، بذرکاری و کپه کاری) بر اثر عوامل خطر تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال (به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، خشکسالی، سرما و یخبندان، رانش، توفان، زلزله.

مورد بیمه: 
عبارتند از: خسارات وارده به نهال های جنگلی بر اثر عوامل تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
استان های: مازندران، گیلان، گلستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال(به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
3
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، خشکسالی ، سرما و یخبندان

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران خسارت وارده به هریک از 4 زیر بخش عملیات اصلاحی مراتع(شامل ذخیره نزولات توأم با بذرپاشی، نهالکاری ، بذرکاری و کپه کاری ، تبدیل دیم زارهای کم بازده) بر اثر عوامل خطر تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال (به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
2
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، خشکسالی.

مورد بیمه: 
عبارتند از: جبران افت تولید علوفه مرتعی که براثر عوامل خطر تحت پوشش حاصل می گردد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
مراتع قشلاقی: از اول مهرماه تا 29 اسفند ماه. مراتع ییلاقی: از اول فروردین ماه تا 31 شهریور ماه.
شماره صفحه: 
1
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، خشکسالی.