پنجشنبه، 11 خرداد 02

محصولات باغی

مورد بیمه: 
بیمه محصول انگور که شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها) تشكيل شده بر روی تاک در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هرسال تا زمان برداشت محصول (حداکثر پایان مهرماه سال بعد).
شماره صفحه: 
7
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، زلزله، توفان، بارندگی در زمان برداشت، سرما، یخبندان زمستانه. انگور دیم:خشکسالی، رانش زمین وعوامل خطر فوق الذکر.

مورد بیمه: 
بیمه محصول انجیر دیم، شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان فارس (بطور آزمایشی).
مدت پوشش بیمه: 
از اوایل آبان ماه هر سال تا پایان حداکثر مهلت برداشت (آخر مهر ماه سال بعد).
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، گرما و بادگرم، تگرگ، توفان، زلزله ، سیل، باران های بی موقع، خشکسالی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول انار که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها)تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هر سال تا پایان حداکثر مهلت برداشت (آخر مهرماه سال بعد).
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان ، سیل، تگرگ ،توفان، زلزله ، عوامل طبیعی مؤثر بر عارضه ترکیدگی و آفتاب سوختگی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول آلو شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هرسال تا پایان شهریور ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، توفان، سیل، زلزله، سرما ویخبندان، باران های مداوم در زمان تلقیح.

مورد بیمه: 
بیمه محصول آلبالو شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشكيل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهر تا پایان مرداد ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
3
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ویخبندان، تگرگ، توفان، زلزله، باران های بی موقع ومداوم در زمان تلقیح، سیل.

صفحه‌ها