پنجشنبه، 11 خرداد 02

محصولات باغی

مورد بیمه: 
بیمه محصول زیتون که شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها)تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از 15 دی ماه هر سال تا 15 دی ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
17
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

گرما و بادگرم زمان تلقیح، رطوبت و مه و بارندگی در زمان تلقیح، سرما و یخبندان، برف سنگین، تگرگ، سیل توفان، زلزله و رانش زمین.

مورد بیمه: 
بیمه مزارع گل زعفران، شامل بوته زعفران اعم از برگ، ساقه، گل (محصولات زعفران) و اندام زیر زمینی (پیاز زعفران) در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: اصفهان، خراسان شمالی ،خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس،کرمان، یزد.
مدت پوشش بیمه: 
در مناطق سردسیر از پایان آبان ماه تا پایان آبان ماه سال بعد. در مناطق گرمسیر از 15 آذر ماه تا 15 آذرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
16
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، زلزله، باران های بی موقع و مداوم زمان برداشت، سرما، خشکسالی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول زرشک شامل محصول و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از 20 آبان ماه هرسال تا 20 آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
15
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، گرما و بادگرم، تگرگ، سیل، توفان، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول زردآلو که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهرماه هر سال تا اواسط شهریور ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
14
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، سرما و یخبندان، تگرگ، توفان، برف سنگین، باران های بی موقع و مداوم، گرما و بادگرم در زمان تلقیح، زلزله، صاعقه.

مورد بیمه: 
بیمه محصول خرما که شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها) تشکیل شده برروی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول بهمن ماه هر سال تا پایان آذرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
13
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، سرما ، سیل، زلزله ، باران های بی موقع زمان تلقیح ، وزش باد گرم در هنگام بازشدن گل ها، رطوبت و حرارت مؤثر بر عارضه ترشیدگی، خشکیدگی خوشه خرما، توفان.

مورد بیمه: 
بیمه محصول چای در طول یک دوره بهره برداری می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: گیلان و مازندران.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آذرماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خشکسالی، باران های سیل آسا(فرسایش، رانش)، سرما، تگرگ ، سیل، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول باغ های توت فرنگی شامل محصول سال واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهرماه تا پایان تیرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، سیل، برف سنگین، تگرگ، توفان، بارندگی سیل آسا و بی موقع، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول پسته که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اواسط آبان ماه هر سال تا اواسط آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
10
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، سیل ، تگرگ، زلزله ، توفان، گرمازدگی در زمان تلقیح، بارندگی بی موقع در زمان تلقیح، (در بیمه تکمیلی:عدم تأمین نیاز سرمایی ،نوسانات دمایی، گرمازدگی میوه).

مورد بیمه: 
بیمه محصول پرتقال که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشكيل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه و برای محصول سال جاری تا پایان مهلت برداشت: (زودرس= 15 مهرماه)(میان رس= 15 اسفند ماه)(دیررس= تا پایان اردیبهشت سال بعد) و برای محصول سال آتی (سرشاخه) حداکثر پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، سیل، توفان، زلزله، نوسانات دمایی، یخبندان (استانهای شمالی).

مورد بیمه: 
بیمه محصول بادام که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها)تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهرماه هر سال تا برداشت محصول (حداکثر پایان شهریور ماه سال بعد)
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ویخبندان، تگرگ، زلزله ، بارانهای بی موقع زمان تلقیح، سیل ، توفان، برف سنگین. بادام دیم: خشکسالی و عوامل فوق

صفحه‌ها