پنجشنبه، 11 خرداد 02

محصولات باغی

مورد بیمه: 
بیمه گلستان های گل محمدی عبارتند از: تأمین و جبران خسارت های وارده به گلستان های گل محمدی در مقطع زمانی معین براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: کرمان، اصفهان، اردبیل، فارس وکرمانشاه.
مدت پوشش بیمه: 
آبی: از اول شهریور ماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد. دیم: از اول مهر تا پایان شهریورماه.
شماره صفحه: 
27
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

گل محمدی دیم: سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، صاعقه، خشکسالی وکمبود نور. گل محمدی آبی: سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، صاعقه وخشکسالی.

مورد بیمه: 
بیمه گل گلایول که شامل شاخه گل دهنده و بوته آن می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای: اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرج، گلستان، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مردادماه هرسال تا پایان فروردین ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
26
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، توفان ، سیل، زلزله، صاعقه، برف، باران، گرما، قطع برق، آتش سوزی، دودزدگی، متصاعدشدن گازهای آلاینده، نشت سوخت، ترکیدگی لوله های آبرسانی.

مورد بیمه: 
بیمه گل رز که شامل شاخه گل دهنده و بوته آن می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای: یزد، لرستان، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرج، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد،گلستان، مرکزی، چهارمحال وبختیاری.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد.
شماره صفحه: 
25
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، توفان ، سیل، زلزله، صاعقه، برف، باران، گرما، قطع برق، آتش سوزی، دودزدگی، متصاعدشدن گازهای آلاینده، نشت سوخت، ترکیدگی لوله های آبرسانی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول گریپ فروت که شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها) تشكيل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور (به جز استان های شمال کشور).
مدت پوشش بیمه: 
از ابتدای آبان ماه و برای محصول سال جاری تا پایان مهلت برداشت:(میان رس= 15 اسفند ماه)(دیررس= پایان اردیبهشت ماه سال بعد)و برای محصول سال آتی (سرشاخه) حداکثر تا پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
24
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، توفان ، سیل، زلزله، نوسانات دمایی.

مورد بیمه: 
بیمه محصول گردو که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از 15 آبان ماه هر سال تا 15 آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
23
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، زلزله، توفان، سرما و یخبندان، برف سنگین، باران های بی موقع در زمان تلقیح.

مورد بیمه: 
بیمه محصول کیوی شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول دی ماه هر سال تا اول دی ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
22
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، برف سنگین وتگرگ، سرما و بخبندان، توفان، بارندگی بی موقع ومداوم زمان گلدهی، زلزله.

مورد بیمه: 
بیمه محصول فندق شامل محصول واعضاء بارده(جوانه ها)تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
گیلان، مازندران، قزوین.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه تا پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
21
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، برف سنگین، تگرگ، سرما و یخبندان، توفان، بارندگی سیل آسا و بی موقع، زلزله، نوسانات دمایی،(خشکسالی وعوامل فوق برای بیمه فندق دیم).

مورد بیمه: 
بیمه محصول عناب شامل محصول سال واعضاء بارده (جوانه ها)تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هرسال تا پایان شهریور ماه سال بعد
شماره صفحه: 
20
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، سیل، توفان، تگرگ، زلزله، گرما در زمان تلقیح.

مورد بیمه: 
بیمه محصول سیب، شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آذرماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
19
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، زلزله، توفان، سرما و یخبندان، برف سنگین ، باران های بی موقع و مدام در زمان تلقیح.

مورد بیمه: 
بیمه زیره سبز عبارتست از تأمین و جبران خسارتهای وارده به زراعت زیره سبز در مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای: خراسان شمالی ،خراسان جنوبی، خراسان رضوی.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان کشت تا برداشت محصول (آذرماه هر سال تا 15 خرداد ماه سال بعد)
شماره صفحه: 
18
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ ، سرما و یخبندان، توفان ، باران های سیل آسا، باد گرم در زمان تلقیح، خشکسالی، زلزله.

صفحه‌ها