چهارشنبه، 02 فروردين 02

صندوق ملی محیط زیست

موافقتنامه بیمه دام ، باغات و محصولات کشاورزی دربرابر خسارات ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض انقراض، منعقد گردید. به گزارش روابط عمو می و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از نوری مدیر امور بیمه ای، در تاریخ 15 اسفندماه سال 1401 برای نخستین بار موافقتنامه ای میان صندوق ملی محیط زیست و صندوق بیمه کشاورزی به منظور صدور بیمه نامه برای دام ها، باغات و محصولات کشاورزی در کل کشور با...