دوشنبه، 10 مهر 02

بیمه گیاهان دارویی

22 محصول در زیربخش تولیدات گیاهان دارویی، تحت پوشش بیمه کشاورزی قراردارند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ص ندوق بیمه کشاورزی، در راستای توسعه خدمات بیمه ای و پشتیبانی از تولید ملی و حمایت از برنامه های تحولی وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی 1402-1401 انواع گیاهان دارویی کشت دیم، تحت پوشش بیمه کشاورزی قرارگرفتند. درحال حاضر در مجموع 22 محصول در زیر بخش تولیدات گیاهان دارویی شامل زعفران، گل...