چهارشنبه، 02 فروردين 02

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

آموزش و ترویج در اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی نقش محوری دارد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، نشست مشترکی میان صندوق بیمه کشاورزی و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در نیمروز شنبه 3 دی ماه 1401 با حضور مدیران ارشد دو سازمان و باهدف تقویت و توسعه برنامه ها و فعالیت ها در حوزه آموزش و ترویج بیمه کشاورزی برگزار و حاضرین جلسه در خصوص محورهای مشروح ذیل به بحث و تبادل نظر و تبیین سازوکارهای...