چهارشنبه، 02 فروردين 02

کاتالوگ معرفی بیمه آبزیان

کاتالوگ معرفی بیمه آبزیان از مبادی تولید منتشر گردید به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به مناسبت روز جهانی شیلات ( 30آبان / 21 نوامبر ) و به منظور معرفی خدمات نوین بیمه کشاورزی در زیربخش بیمه آبزیان به جامعه آبزی پروران کشور، صندوق بیمه کشاورزی نسبت به تهیه و انتشار کاتالوگ با محتوای معرفی بیمه آبزیان از مبادی تولید ، مشتمل بر موارد ذیل اقدام نمود. کلیات بیمه آبزیان شرایط بیمه...