سه شنبه، 15 اسفند 02

فیلم بیمه پسته

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه جامع بیمه کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401-1400 ، بالغ بر 126 هزار هکتار از باغات پسته در قالب 47000 قرارداد، بیمه شده و میزان کل حق بیمه تولیدی برابر با 5236 میلیارد ریال است که از این میزان، 2112 میلیارد ریال معادل 40 درصد، حق بیمه سهم بیمه گذار و 3123 میلیارد ریال معادل 60 درصد، سهم کمک دولت درحق بیمه پسته محسوب...