چهارشنبه، 02 فروردين 02

بیمه عوامل تولید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در حال حاضر پنج گروه از عوامل تولید در بخش کشاورزی شامل: تنه درختان سازه، پوشش و تاسیسات گلخانه ای ماشین آلات کشاورزی سازه و تجهیزات قفس های پرورش ماهی در آب سایه بان ها در باغات در مقابل وقوع عوامل خطر قهری - طبیعی، تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قراردارد. نظر شما را به دیدن فیلمی کوتاه در خصوص "معرفی بیمه عوامل تولید در بخش کشاورزی" جلب می...
معرفی بیمه عوامل تولید در بخش کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی همه ساله در آغاز سال زراعی ضمن ارتباط با سیاستگذاران، مجریان و بهره برداران بخش کشاورزی، در نظر دارد خدمات متنوع در حوزه بیمه کشاورزی را به نحو شایسته ای معرفی نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، حسین حدادنژاد، رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ای، صندوق بیمه کشاورزی روز شنبه 15 آبان­ ماه 1400 مقارن با آغاز سال زراعی...