پنجشنبه، 08 خرداد 99

بررسی اثرات بیمه محصولات زراعی بر کارایی تولید و مدیریت ریسک در کشاورزی (مطالعه موردی در استان فارس)

نشريه: 
تحقیقات اقتصاد کشاورزی
سال انتشار: 
1389
نويسندگان: 
جواد ترکمانی ، سید نعمت اله موسوی
فايل: