شنبه، 29 تير 98

نقش بیمه در تولید محصول پنبه، مطالعه موردی شهرستان گرگان

نشريه: 
مجله علوم کشاورزی ایران
سال انتشار: 
1376
نويسندگان: 
رحمت فردوسی، سعید یزدانی
فايل: