شنبه، 29 تير 98

تآثیر بیمه بر کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی

نشريه: 
مجله علوم كشاورزي ايران
سال انتشار: 
1377
نويسندگان: 
جواد ترکمانی
فايل: