شنبه، 29 تير 98

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردي : شهرستان ساري)

نشريه: 
مجله کشاورزي
سال انتشار: 
1387
نويسندگان: 
سید مجتبی مجاوریان ، حمید امیرنژاد
فايل: