پنجشنبه، 30 دى 00

جلسه کارگروه تخصصی بیمه آبزیان پرورشی از مبادی تولید- باحضور مدیران و کارشناسان ستادی صندوق بیمه و مدیران سازمان شیلات، دامپرشکی، اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی، اتحادیه سراسری بخش تعاون و چند تن از بهره برداران آبزی پرور کشور-15دی ماه1400