پنجشنبه، 30 دى 00

جلسه کارگروه تخصصی بیمه آبزیان پرورشی از مبادی تولید - باحضور مدیران و کارشناسان ستادی صندوق بیمه و مدیران سازمان شیلات، دامپرشکی، اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی، اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی-27 شهریورماه 1400