پنجشنبه، 30 دى 00

برگزاری وبینار با حضور عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و نماینده منطقه آسیای شرکت بیمه PULA با هدف بررسی فرصت های همکاری مشترک در حوزه بیمه کشاورزی - 23 شهریورماه 1400