پنجشنبه، 03 فروردين 02

راهنمای دریافت غرامت

1- کشاورزان عزيز به هنگام وقوع خسارت می بايد در اولين فرصت قبل از محو آثار خسارت و حداكثر يك هفته پس از وقوع آن، به نزديكترين شركت خدمات بيمه اي (كارگزاري بيمه) و يا شعبه بانك كشاورزي مراجعه نموده و فرم تقاضاي بررسي خسارت را پس از تكميل به مسئول مربوطه ارائه نمايند یا از طریق کد دستوری #64009*6655* درخواست خسارت خود را اعلان نمایند.

 

2- بيمه­ گذاران در هنگام خريد بيمه­ نامه فرم ضميمه را كه عوامل خطر تحت پوشش در آنها قيد گرديده ، مطالعه نمايند تا از خطرات مورد نظر در هر محصول اطلاع كامل پيدا كنند.

 

3- توليدكنندگان محترم، در صورت اعتراض به ارزيابي انجام شده از مورد خسارت ديده مي­توانند ظرف 4 روز پس از اعلام نظر کارشناس ارزیاب خسارت، اعتراض خود را به مراکز مربوط که قبلاً ذکر گردیده اعلام نمایند.

 

4- بيمه ­گذاران توجه داشته باشند كه در صورت عدم رعايت عوامل مديريتي، به هنگام وقوع خسارت و ارزيابي مورد بيمه شده، سهم عوامل مديريتي در خسارت وارده از درصد خسارت كل كسر مي­گردد.