شنبه، 09 اسفند 99

راهنمای دریافت غرامت

1- کشاورزان عزيز به هنگام وقوع خسارت می بايد در اولين فرصت قبل از محو آثار خسارت و حداكثر يك هفته پس از وقوع آن، به نزديكترين شركت خدمات بيمه اي (كارگزاري بيمه) و يا شعبه بانك كشاورزي مراجعه نموده و فرم تقاضاي بررسي خسارت را پس از تكميل به مسئول مربوطه ارائه نمايند.
 
2- بيمه­ گذاران در هنگام خريد بيمه­ نامه فرم ضميمه را كه عوامل خطر تحت پوشش در آنها قيد گرديده ، مطالعه نمايند تا از خطرات مورد نظر در هر محصول اطلاع كامل پيدا كنند.
 
3- توليدكنندگان محترم، در صورت اعتراض به ارزيابي انجام شده از مورد خسارت ديده مي­توانند ظرف 4 روز پس از اعلام نظر کارشناس ارزیاب خسارت، اعتراض خود را به مراکز مربوط که قبلاً ذکر گردیده اعلام نمایند.
 
4- بيمه ­گذاران توجه داشته باشند كه در صورت عدم رعايت عوامل مديريتي، به هنگام وقوع خسارت و ارزيابي مورد بيمه شده، سهم عوامل مديريتي در خسارت وارده از درصد خسارت كل كسر مي­گردد.