سه شنبه، 15 اسفند 02

بيمه تنه درختان ميوه ليموترش

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي¬شود.
مناطق تحت پوشش: 
فارس، جنوب كرمان، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول آبان ماه تا اول مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ... خشكسالي، باد گرم و گرما و اثرات ناشي از آن استثناء بوده و تحت پوشش بيمه نمي باشند.