سه شنبه، 15 اسفند 02

بيمه تنه درختان ميوه انار

مورد بیمه: 
منظور تنه درخت است كه شامل اندام هاي هوايي و زيرزميني مي شود.
مناطق تحت پوشش: 
اصفهان، يزد، فارس، مركزي، خراسان جنوبي، قم.
مدت پوشش بیمه: 
حداكثر يكسال شمسي از اول مهر ماه تا پايان شهريور سال بعد.
شماره صفحه: 
1
دسته بندی: 
درختان میوه
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل اقليمي نظير سيل، سرما، طوفان، تگرگ، زلزله و ...