دوشنبه، 28 بهمن 98

ارتباط با مديران

ردیفسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفنپست الكترونيك
1مدیرعامل ورئیس هیأت مدیرهروح الله خدارحمی88252155khodarahmi@sbkiran.ir
2قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیرهمحمد ابراهیم حسن نژاد64009370hasannejad@sbkiran.ir
3عضو هیأت مدیرهداور ماهیکار88252155mahikar@sbkiran.ir
4عضو هیأت مديرهتورج سعیدی64009356saeidi@sbkiran.ir
5عضو هیأت مديرهنیازعلی ابراهیمی پاک64009355ebrahimipak@sbkiran.ir
6مدیر امور بیمه ایقدرت اله نوری64009375parsa@sbkiran.ir
7مدیرامور برنامه ریزی و توسعه فناوریقدرت اله نوری64009259nouri@sbkiran.ir
8مدیر امور مالی و توسعه سرمایه انسانیفاضل سجادی64009442sajadi@sbkiran.ir
9رئیس اداره کل خدمات مدیریتسیف اله حسین نژاد64009371hosseinnejad@sbkiran.ir
10رئیس اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانیمراد رستم پور64009330rostampour@sbkiran.ir
11رئیس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزیمحمد رحمانی کرچگانی64009340rahmani@sbkiran.ir
12رئیس اداره کل نمایندگیها و فروشافشین فهیما64009378fahima@sbkiran.ir
13رئیس اداره کل بازرسی و نظارتسید داود کاظمی نژاد64009220kazeminejad@sbkiran.ir
14رئیس اداره کل مطالعات و محاسبات فنیسید حمید کریمی64009285karimi@sbkiran.ir
15رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ایحسین حداد نژاد64009271haddadnejad@sbkiran.ir
16رئیس اداره کل پایش و ارزیابی خسارت 64009280@sbkiran.ir
17رئیس اداره کل برنامه ریزی و بودجهابراهیم سورسوری64009246soorsoori@sbkiran.ir
18رئیس اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطات 64009223@sbkiran.ir
19رئیس اداره کل مالیمهدی احمدی نژاد64009310ahmadinejad@sbkiran.ir
20مدیر حراستعلی امرائی64009400amraee@sbkiran.ir
21مدیر روابط عمومی و بین المللرامین امینی زارع64009247amini@sbkiran.ir
22 مسئول واحد حقوقی سارو احمدی64009297ahmadi@sbkiran.ir