جمعه، 30 مهر 00

ارتباط با مديران

ردیفسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفنپست الكترونيك
1مدیرعامل ورئیس هیأت مدیرهروح الله خدارحمی88252155khodarahmi@sbkiran.ir
2قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیرهمحمد ابراهیم حسن نژاد64009605hasannejad@sbkiran.ir
3عضو هیأت مدیرهداور ماهیکار88252155mahikar@sbkiran.ir
4عضو هیأت مديرهتورج سعیدی64009485saeidi@sbkiran.ir
5عضو هیأت مديرهنیازعلی ابراهیمی پاک64009486ebrahimipak@sbkiran.ir
6مدیر امور بیمه ایقدرت اله نوری64009224nouri@sbkiran.ir
7مدیرامور برنامه ریزی و توسعه فناوریفاضل سجادی64009383sajadi@sbkiran.ir
8مدیر امور مالی و توسعه سرمایه انسانیعلی امرائی64009300amraee@sbkiran.ir
9رئیس اداره کل خدمات مدیریتعادل عبد ایمانی64009457abdeimani@sbkiran.ir
10رئیس اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانیمراد رستم پور64009330rostampour@sbkiran.ir
11رئیس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزیمحمد رحمانی کرچگانی64009340rahmani@sbkiran.ir
12رئیس اداره کل نمایندگیها و فروشافشین فهیما64009250fahima@sbkiran.ir
13رئیس اداره کل بازرسی و نظارتسید داود کاظمی نژاد64009220kazeminejad@sbkiran.ir
14رئیس اداره کل مطالعات و محاسبات فنیمحمد جواد شمس زاده64009428shamszadeh@sbkiran.ir
15رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ایحسین حداد نژاد64009271haddadnejad@sbkiran.ir
16رئیس اداره کل پایش و ارزیابی خسارتسید حمید کریمی64009387karimi@sbkiran.ir
17رئیس اداره کل برنامه ریزی و بودجهابراهیم سورسوری64009246soorsoori@sbkiran.ir
18رئیس اداره کل فناوری اطلاعاتاسماعیل ضیاء64009223zia@sbkiran.ir
19رئیس اداره کل مالیمهدی احمدی نژاد64009377ahmadinejad@sbkiran.ir
20مشاور قائم مقام و معاونت مستقل امور حراستپیمان قیاسی64009400ghiyasi@sbkiran.ir
21سرپرست معاونت روابط عمومی و بین المللحبیب اله ضیایی64009247ziaei@sbkiran.ir
22مسئول واحد حقوقیسارو احمدی64009297ahmadi@sbkiran.ir