جمعه، 30 فروردين 98

ارتباط با مديران

ردیفسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفنپست الكترونيك
1مدیرعامل ورئیس هیأت مدیرهروح الله خدارحمی88252155khodarahmi@sbkiran.ir
2قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیرهمحمد ابراهیم حسن نژاد64009370hasannejad@sbkiran.ir
3عضو هیأت مدیرهداور ماهیکار88252155mahikar@sbkiran.ir
4عضو هیأت مديرهتورج سعیدی64009356saeidi@sbkiran.ir
5عضو هیأت مديرهنیازعلی ابراهیمی پاک64009355ebrahimipak@sbkiran.ir
6مدیر امور بیمه ایحبیب اله پارسا64009375parsa@sbkiran.ir
7مدیرامور برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعاتقدرت اله نوری64009259nouri@sbkiran.ir
8مدیر امور مالی و سرمایه انسانیفاضل سجادی64009442sajadi@sbkiran.ir
9مشاور و مسؤول حوزه مدیریتسیف اله حسین نژاد64009371hosseinnejad@sbkiran.ir
10رئیس اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانیمراد رستم پور64009330rostampour@sbkiran.ir
11رئیس اداره کل امور نمایندگی ها و کارگزارانمحمد رحمانی کرچگانی64009340rahmani@sbkiran.ir
12رئیس اداره کل آموزش واطلاع رسانیافشین فهیما64009378fahima@sbkiran.ir
13رئیس اداره کل بازرسی و حسابرسیسید داود کاظمی نژاد64009220kazeminejad@sbkiran.ir
14رئیس اداره کل بیمه زراعتسید حمید کریمی64009285karimi@sbkiran.ir
15رئیس اداره کل بیمه باغات و منابع طبیعیحسین حداد نژاد64009271haddadnejad@sbkiran.ir
16رئیس اداره کل بیمه دام ، طیور و آبزیانمحمد ابارشی64009360abarashi@sbkiran.ir
17رئیس اداره کل پژوهش و برنامه ریزیرضا صفری اصل64009418safari@sbkiran.ir
18رئیس اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطاتمحمد کریمان64009223kariman@sbkiran.ir
19رئیس اداره کل مالی و حقوقیمهدی احمدی نژاد64009310ahmadinejad@sbkiran.ir
20مدیر حراستعلی امرائی64009400amraee@sbkiran.ir
21مدیر روابط عمومی و بین المللرامین امینی زارع64009247amini@sbkiran.ir