چهارشنبه، 02 فروردين 02

ارتباط با مديران

ردیفسمتنام و نام خانوادگیشماره تلفنپست الكترونيك
1مدیرعامل فرشید فرخ نژاد 88252155f-farokhnejad@agri-bank.com
2قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیرهعلیرضا  آل امین64009605ale-amin@sbkiran.ir
3عضو هیئت مدیره   
4عضو هیئت مديرهتورج سعیدی64009485saeidi@sbkiran.ir
5عضو هیئت مديرهنیازعلی ابراهیمی پاک64009486ebrahimipak@sbkiran.ir
6مدیر امور بیمه ایقدرت اله نوری64009224nouri@sbkiran.ir
7مدیرامور برنامه ریزی و توسعه فناوریفاضل سجادی64009383sajadi@sbkiran.ir
8مدیر امور مالی و توسعه سرمایه انسانیعلی امرائی64009300amraee@sbkiran.ir
9رئیس اداره کل خدمات مدیریتعادل عبد ایمانی64009457abdeimani@sbkiran.ir
10رئیس اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانیمراد رستم پور64009330rostampour@sbkiran.ir
11رئیس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزیمحمد رحمانی کرچگانی64009340rahmani@sbkiran.ir
12رئیس اداره کل نمایندگیها و فروشافشین فهیما64009250fahima@sbkiran.ir
13رئیس اداره کل بازرسی و نظارتسید داود کاظمی نژاد64009220kazeminejad@sbkiran.ir
14رئیس اداره کل مطالعات و محاسبات فنی مسعود اولادی64009428oladi@sbkiran.ir
15رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ایحسین حداد نژاد64009271haddadnejad@sbkiran.ir
16رئیس اداره کل پایش و ارزیابی خسارتمحمد جواد شمس زاده 64009387shamszadeh@sbkiran.ir
17رئیس اداره کل برنامه ریزی و بودجهابراهیم سورسوری64009246soorsoori@sbkiran.ir
18رئیس اداره کل فناوری اطلاعاتمحمد حسین فیروزی 64009223firouzi@sbkiran.ir
19رئیس اداره کل مالیمهدی احمدی نژاد64009377ahmadinejad@sbkiran.ir
20مشاور قائم مقام و معاونت مستقل امور حراستپیمان قیاسی64009400ghiyasi@sbkiran.ir
21 معاونت روابط عمومی و بین المللحبیب اله ضیایی64009247ziaee@sbkiran.ir
22مسئول واحد حقوقیسارو احمدی64009297ahmadi@sbkiran.ir