شنبه، 13 خرداد 02

بیمه طالبی

مورد بیمه: 
بیمه محصول طالبی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: اصفهان، تهران، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثرتا نیمه اردیبهشت)تا خاتمه قرارداد (نیمه مرداد).
شماره صفحه: 
24
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا و بی موقع، توفان، گرما و باد گرم (تف باد).