دوشنبه، 10 مهر 02

بیمه خربزه

مورد بیمه: 
بیمه محصول خربزه از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان وقزوین.
مدت پوشش بیمه: 
کشت بهاره:اززمان انعقاد قرارداد(حداکثر نیمه خرداد)تا خاتمه قرارداد(پایان شهریور).کشت تابستانه:از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان مرداد)تاخاتمه قرارداد(پایان آبان).کشت زمستانه:(فقط دراستان خوزستان):اززمان انعقادقرارداد(حداکثر نیمه بهمن)تا پایان خرداد.
شماره صفحه: 
23
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرماو یخبندان، باران های سیل آسا و بی موقع، توفان، گرما و باد گرم (تف باد).