سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه هندوانه

مورد بیمه: 
بیمه محصول هندوانه ( آبی ودیم) از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول بر اساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های:جنوب کرمان،خوزستان،سیستان وبلوچستان ،فارس، کرمان،کهگیلویه وبویر احمد،هرمزگان،هندوانه دیم فقط در استان گیلان.
مدت پوشش بیمه: 
کشت بهاره:اززمان انعقادقرارداد(حداکثرپایان اردیبهشت)تا خاتمه قرارداد(پایان شهریور).کشت تابستانه(صرفا در خوزستان):اززمان انعقادقرارداد(حداکثر پایان مرداد)تاخاتمه قرارداد(پایان آبان).کشت پاییزه و زمستانه:اززمان انعقاد قرارداد(حداکثرنیمه بهمن)تا پایان خرداد
شماره صفحه: 
22
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ،سرما، یخبندان، باران های سیل آسا وبی موقع، توفان، خشکسالی (صرفا در زراعت دیم) گرما و بادگرم (تف باد).