سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه گوجه فرنگی

مورد بیمه: 
بیمه محصول گوجه فرنگی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، فارس، خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر مهلت کاشت درمنطقه) تا خاتمه قرارداد.
شماره صفحه: 
20
دسته بندی: 
زراعیگروه سبزی و صیفی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، سرما، یخبندان، بارا ن های سیل آسا، توفان، زلزله، گرما، رانش زمین.