سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه کنجد

مورد بیمه: 
بیمه محصول کنجد آبی از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: خوزستان، فارس، جنوب کرمان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر نیمه مرداد ماه) تا خاتمه قرارداد(10 / 9).
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، باران های سیل آسا، تگرگ ،توفان، زلزله.