سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه کلزا

مورد بیمه: 
بیمه محصول کلزا (آبی ودیم وبذری) از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول بر اساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور، کلزا بذری فقط در خوزستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر پایان آذرماه) تاخاتمه قرارداد(نیمه مرداد ماه).
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
زراعیدانه های روغنی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا ، زلزله، توفان، خشکسالی، حمله پرندگان.