سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه توتون

مورد بیمه: 
بیمه محصول توتون از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: گیلان، مازندران، گلستان ،آذربایجان غربی، کردستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان اردیبهشت ماه) تا خاتمه قرارداد(نیمه آبان ماه).
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
زراعیگروه نباتات صنعتی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، باران های سیل آسا، تگرگ ،توفان، سرما ،یخبندان ،زلزله، گرما و باد گرم (فقط در گیلان)خشکسالی(فقط در مازندران).