سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه جو

مورد بیمه: 
بیمه محصول جو از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
.
شماره صفحه: 
2
دسته بندی: 
زراعیگروه غلات
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا، توفان، زلزله، خشکسالی.

گروه غلات