سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه گندم

مورد بیمه: 
بیمه محصول گندم (آبی و دیم) از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول بر اساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
.
شماره صفحه: 
1
دسته بندی: 
زراعیگروه غلات
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا، توفان، زلزله، خشکسالی، گرما، بادگرم و بادزدگی.

گروه غلات