پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه ماهیان سردآبی

مورد بیمه: 
ماهیانی که در دامنه حرارتی 17 – 7 درجه سانتیگراد رشد، زیست وتولید مثل می کنند ونوع گونه تحت پوشش بیمه، قزل آلای رنگین کمان می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد بیمه به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
20
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، توفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب (درا ثر کاهش دبی آب) ناشی از تغییرات جوی وخشکسالی ،تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از بارا ن های سیل آسا، رگبار، تگرگ، ذوب برف، خشکسالی وکاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی وبیماری ها.