سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه گلستان های گل محمدی

مورد بیمه: 
بیمه گلستان های گل محمدی عبارتند از: تأمین و جبران خسارت های وارده به گلستان های گل محمدی در مقطع زمانی معین براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: کرمان، اصفهان، اردبیل، فارس وکرمانشاه.
مدت پوشش بیمه: 
آبی: از اول شهریور ماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد. دیم: از اول مهر تا پایان شهریورماه.
شماره صفحه: 
27
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

گل محمدی دیم: سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، صاعقه، خشکسالی وکمبود نور. گل محمدی آبی: سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، صاعقه وخشکسالی.