پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه فندق

مورد بیمه: 
بیمه محصول فندق شامل محصول واعضاء بارده(جوانه ها)تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
گیلان، مازندران، قزوین.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه تا پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
21
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، برف سنگین، تگرگ، سرما و یخبندان، توفان، بارندگی سیل آسا و بی موقع، زلزله، نوسانات دمایی،(خشکسالی وعوامل فوق برای بیمه فندق دیم).