پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه عناب

مورد بیمه: 
بیمه محصول عناب شامل محصول سال واعضاء بارده (جوانه ها)تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هرسال تا پایان شهریور ماه سال بعد
شماره صفحه: 
20
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، سیل، توفان، تگرگ، زلزله، گرما در زمان تلقیح.