پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه سیب

مورد بیمه: 
بیمه محصول سیب، شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آذرماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
19
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، زلزله، توفان، سرما و یخبندان، برف سنگین ، باران های بی موقع و مدام در زمان تلقیح.