سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه زیتون

مورد بیمه: 
بیمه محصول زیتون که شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها)تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از 15 دی ماه هر سال تا 15 دی ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
17
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

گرما و بادگرم زمان تلقیح، رطوبت و مه و بارندگی در زمان تلقیح، سرما و یخبندان، برف سنگین، تگرگ، سیل توفان، زلزله و رانش زمین.