پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه زرشک

مورد بیمه: 
بیمه محصول زرشک شامل محصول و اعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از 20 آبان ماه هرسال تا 20 آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
15
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، گرما و بادگرم، تگرگ، سیل، توفان، زلزله.