سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه خرما

مورد بیمه: 
بیمه محصول خرما که شامل محصول سال و اعضاء بارده(جوانه ها) تشکیل شده برروی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول بهمن ماه هر سال تا پایان آذرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
13
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، سرما ، سیل، زلزله ، باران های بی موقع زمان تلقیح ، وزش باد گرم در هنگام بازشدن گل ها، رطوبت و حرارت مؤثر بر عارضه ترشیدگی، خشکیدگی خوشه خرما، توفان.