سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه توت فرنگی

مورد بیمه: 
بیمه محصول باغ های توت فرنگی شامل محصول سال واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهرماه تا پایان تیرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان، سیل، برف سنگین، تگرگ، توفان، بارندگی سیل آسا و بی موقع، زلزله.