پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه پرتقال

مورد بیمه: 
بیمه محصول پرتقال که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها) تشكيل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه و برای محصول سال جاری تا پایان مهلت برداشت: (زودرس= 15 مهرماه)(میان رس= 15 اسفند ماه)(دیررس= تا پایان اردیبهشت سال بعد) و برای محصول سال آتی (سرشاخه) حداکثر پایان مهر ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، سیل، توفان، زلزله، نوسانات دمایی، یخبندان (استانهای شمالی).