پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه انار

مورد بیمه: 
بیمه محصول انار که شامل محصول سال و اعضاء بارده (جوانه ها)تشکیل شده بر روی درخت در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هر سال تا پایان حداکثر مهلت برداشت (آخر مهرماه سال بعد).
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما و یخبندان ، سیل، تگرگ ،توفان، زلزله ، عوامل طبیعی مؤثر بر عارضه ترکیدگی و آفتاب سوختگی.