پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه آلو

مورد بیمه: 
بیمه محصول آلو شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشکیل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آبان ماه هرسال تا پایان شهریور ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، توفان، سیل، زلزله، سرما ویخبندان، باران های مداوم در زمان تلقیح.