سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه آلبالو

مورد بیمه: 
بیمه محصول آلبالو شامل محصول واعضاء بارده (جوانه ها) تشكيل شده در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور.
مدت پوشش بیمه: 
از اول مهر تا پایان مرداد ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
3
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما ویخبندان، تگرگ، توفان، زلزله، باران های بی موقع ومداوم در زمان تلقیح، سیل.