پنجشنبه، 09 آذر 02

آئین نامه بیمه کشاورزی

در اجرای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 25/3/62 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، بند 3 ماده 12 و ماده 30  اساسنامه قانونی صندوق مصوب 5/3/63 مجلس شورای اسلامی و قانون بیمه مصوب 17/2/1316 آئین نامه بیمه کشاورزی به شرح زیر به تصویب رسید .

فایل ضمیمه: